Xử lý nước và cải thiện chất lượng nước

Xử lý nước và cải thiện chất lượng nước cho phù hợp với mục đích sử dụng. Mục đích sử dụng cuối cùng có thể là nước uống, nước cho hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, tưới cây. Xử lý nước là loại bỏ các thành phần không mong muốn, hoặc giảm nồng độ của chúng để nước trở nên phù hợp.

Hiển thị 13 sản phẩm