Tổng hợp các loại điều khiển và mạch điện của điều hoà máy lạnh Trane

Bán các loại điều khiển (thermostat), các loại mạch điều khiển điều hoà mày lạnh Trane. Hàng mới 100%, chất lượng chính hãng, giao hàng toàn quốc. Liên hệ 0886.033.804

Mô tả

Bán các loại điều khiển (thermostat), các loại mạch điều khiển điều hoà mày lạnh Trane. Hàng mới 100%, chất lượng chính hãng, giao hàng toàn quốc. Liên hệ 0886.033.804

DESCRIPTION P/N
ROOM THERMOSTAT (FOR CONVERTIBLE/CONCEALED TYPE)
ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED FAN, HEAT-OFF-COOL, 220VAC (WATER COIL ONLY) THT03227
ROOM THERMOSTAT (FOR CONVERTIBLE/CONCEALED TYPE)
ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (REFRIGERANT COIL) (024-0677) ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (WATER COIL)
(024-0678)
690412370001
690417810001
ROOM THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE)
ELECTRONIC ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (WATER COIL) THT00036C
DIGITAL ROOM THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE)
DIGITAL ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (REFRIGERANT COIL) DIGITAL ROOM THERMOSTAT, 3-SPEED, FAN, ON-OFF, 220VAC (WATER COIL) 024-0495-004
024-0495-015
DIGITAL ROOM THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE)
DIGITAL ROOM THERMOSTAT II, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220 VAC (REFRIGERANT/WATER COIL) 70-TERM0014
DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE) – WATER COIL (USE 2-CORE CABLE NO CONNECTOR)
DIGITAL WIRED WALL MOUNTED 3.1 W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (NO CABLE) * 690416980001
DIGITAL WIRED WALL MOUNTED 3.1 W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC WITH KEY CARD OPTION/ WHITE DISPLAY (NO CABLE) *
* Remote P/N 024-0498-001 
690420810001
WIFI THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE) – REFRIGERANT/WATER COIL (USE 2-CORE CABLE W/ CONNECTOR)
WIFI DIGITAL LCD THERMOSTAT W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 2-CORE CABLE 4m.)*
CONNECTED VIA MOBILE APPLICATION “TRANE WI-FI” (iOS/ANDROID)
* Remote P/N 024-0498-001 
690413650001
DIGITAL WIRED/WIRELESS THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE) – REFRIGERANT COIL/WATER COIL (USE 10-CORE CABLE W/CONECTOR)
DIGITAL WIRELESS CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 10-CORE CABLE 4m.)
(024-0417-004D+690417050001+024-0498-001 )
024-0417-004
DIGITAL WIRED CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 10-CORE CABLE 4m.) (024-0417-004D+690417050001 ) 024-0508
DISPLAY FOR 024-0508 (NO CABLE) 024-0508-D
DISPLAY FOR 024-0417-004 (NO CABLE) 024-0417-004D
DIGITAL LCD WIRED/WIRELESS THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE) – REFRIGERANT COIL/WATER COIL (USE 2-CORE CABLE NO CONNECTOR)
DIGITAL LCD WIRELESS CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 2-CORE CABLE 4m.) 024-1130+690408040001
DIGITAL LCD WIRED CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 2-CORE CABLE 4m.) 024-1130
DISPLAY FOR 024-1130 (NO CABLE) 024-1130-D
DIGITAL LED WIRED/WIRELESS THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE) – REFRIGERANT COIL/WATER COIL (USE 2-CORE CABLE W/CONNECTOR)
DIGITAL LED WIRELESS CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 2-CORE CABLE 4m.) 024-0495-071+690408040001
DIGITAL LED WIRED CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 2 CORE CABLE 4m.) 024-0495-071
DISPLAY LED WIRED + CABLE CONNECT (2-CORE CABLE 4m.) (024-1492+024-1819) 690408050001
NEW! DIGITAL LED THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE) – REFRIGERANT/WATER COIL (USE 2-CORE CABLE NO CONNECTOR)
DIGITAL LED WIRELESS CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 2 CORE CABLE 4m.) 690416300001+690408040001
DIGITAL LED WIRED CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 2 CORE CABLE 4m.) 690416300001
DISPLAY LED WIRED + CABLE CONNECT (2-CORE CABLE 4m.) 690416240001
DESCRIPTION P/N
DIGITAL MINI DISPLAY THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE) – REFRIGERANT COIL/WATER COIL (USE 6-CORE CABLE W/CONNECTOR)
DIGITAL MINI DISPLAY WIRELESS W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 6-CORE CABLE 2m.) 024-1132
RECEIVER FOR 024-1132 (NO CABLE) 024-1132-R
AC2DC DRIVER (FOR CONCEALED TYPE FCDA MODEL ONLY)
TRANE DRIVER ONLY 100W/250W FOR DC FAN 690419490001
TRANE DRIVER ONLY 500W FOR DC FAN 690419500001
DIGITAL THERMOSTAT (FOR CONCEALED TYPE)
FOR MYDE–BB (POWERFUL)
MAIN CONTROL BOARD FOR MYDE12-24BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR MYDE30-42BB5, MYDE48BB MAIN CONTROL BOARD FOR MYDE60BB
300002060223
300002060227
300002060223
30221000033
FILTER BOARD FOR MYDE30BB5W00, MYDE36BB5W00-3 300020000017
DIGITAL WIRED DISPLAY FOR MYDE12-42BB5, MYDE48-60BB
** REMOTE CONTROL P/N : N/A
300001000204
FOR TYKE–BB/BD (POWERFUL)
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE12BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE18BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE24BB5, TYKE30BB5, TYKE36BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE36BD5
300027060570
300027060532
300027060531
300027060778
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE42BD5, TYKE48BD, TYKE60BD 300027060777
300027060577
FILTER BOARD FOR TYKE42BD5, TYKE48BD, TYKE60BD 30223000044
DIGITAL THERMOSTAT (FOR CONVERTIBLE TYPE)
FOR MCX—EB (HI-COMMAND)
DIGITAL WIRELESS CONTROL W/ CONTROL BOARD, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 8-CORE CABLE 2m.) 024-0417
DIGITAL WIRED CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 10-CORE CABLE 4m.) 024-0417-004D+690417050001  024-0508
FOR MCX512GB(5)-042GB(5) (NEW STYLUS) OLD MODEL (BEFORE 2012)
WIRELESS TYPE
DIGITAL LCD WIRELESS CONTROL W/ CONTROL PCB, 4-SPEED FAN (POWER COOL/HI/MED/LOW/), ON-OFF, 220VAC (W/ 8-CORE CABLE 2m.) 024-1081+ 690408040001
RECEIVER DISPLAY FOR 024-1081 (8-CORE CABLE 1m.) 024-1060+ 024-1061
WIRED TYPE
DIGITAL LCD WIRED CONTROL W/ CONTROL PCB, 4-SPEED FAN (POWER COOL/HI/MED/LOW/), ON-OFF, 220VAC (W/ 2-CORE CABLE 4m.) 024-1189
FOR MCX048GB-060GB (NEW STYLUS) OLD MODEL (BEFORE 2012)
WIRELESS TYPE
DIGITAL LCD WIRELESS CONTROL W/ CONTROL PCB, 3-SPEED FAN (HI/MED/LOW/), ON-OFF, 220VAC (W/ 8-CORE CABLE 2m.)
(024-1083+690408040001)
024-1081+ 690408040001
RECEIVER DISPLAY FOR 024-1081 (8-CORE CABLE 1m.) 024-1060+024-1061
WIRED TYPE
DIGITAL LCD WIRED CONTROL W/ CONTROL PCB, 3-SPEED FAN (HI/MED/LOW/), ON-OFF, 220VAC (W/ 2-CORE CABLE 4m.) 024-1191
FOR MCX*12GB-*60GB (NEW STYLUS) NEW LED CONTROL (AFTER 2012) [* = 0/5/A/B/C/D]
WIRELESS TYPE
MCX*12GB(5)-MCX*36GB(5), MCX*42GB5 [* = 0/5/A/B/C/D]
MAIN CONTROL BOARD FOR MCX (024-1491) REMOTE CONTROL
DISPLAY PCB (RECEIVER) + CABLE CONNECT (8-CORE CABLE 1m.)
024-1821
690408040001
024-1060+ 024-1061

 

DESCRIPTION P/N
MCX*42GB-MCX*60GB [* = 0/5/A/B/C/D] MAIN CONTROL BOARD FOR MCX REMOTE CONTROL
DISPLAY PCB (RECEIVER) + CABLE CONNECT (8-CORE CABLE 1m.)
024-1822
690408040001
024-1060+ 024-1061
WIRED TYPE
MCX*12GB(5)-MCX*36GB(5), MC*42GB5 [* = 0/5/A/B/C/D]
MAIN CONTROL BOARD FOR MCX (024-1491)
DISPLAY LED WIRED + CABLE CONNECT (2-CORE CABLE 4m.) (024-1492+024-1819) **
** Remote  690408040001
024-1821
690408050001
MCX*42GB-MCX*60GB [* = 0/5/A/B/C/D]
MAIN CONTROL BOARD FOR MCX
DISPLAY LED WIRED + CABLE CONNECT (2-CORE CABLE 4m.) (024-1492+024-1819) **
** Remoteรุ่น 690408040001
024-1822
690408050001
FOR MCX*12HB-*60HB (COOL-PLUS) [* = 5/A/B]
WIRELESS TYPE (OLD, NO SWING)
DIGITAL WIRELESS CONTROL W/ CONTROL PCB, 3-SPEED FAN, ON-OFF (W/ 4-CORE CABLE 3m.) 024-1812+ 024-0498-001
WIRED TYPE (OLD, NO SWING)
DIGITAL LED WIRED CONTROL W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 4-CORE CABLE 4m.) (024-1485) ** 024-2103+ 024-2099
NEW WIRELESS TYPE W/SWING
DIGITAL WIRELESS CONTROL W/ CONTROL PCB, 3-SPEED FAN, ON-OFF (W/ 4-CORE CABLE 3m.) 690353310001+ 690408040001
NEW WIRED TYPE W/SWING AND IR RECEIVER
DIGITAL LED WIRED DISPLAY WITH CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC W/SWING FUNCTION+IR RECEIVER (W/ 4-CORE CABLE 4m.) **
** Remote  690408040001
024-2103+ 024-2099
FOR MCXE12KB5-42KB5, MCXE48-60KB (DEWY)
WIRELESS TYPE
MCXE12-24KB5
MAIN CONTROL BOARD FOR MCX (DEWY) 4 SPEED 1 STEPPER REMOTE CONTROL
DISPLAY PCB (RECEIVER) + CABLE CONNECT (8-CORE CABLE 1m.)
690840900001
690408040001
690840930001
MCXE30-42KB5, MCXE48-60KB
MAIN CONTROL BOARD FOR MCX (DEWY) 4 SPEED 2 STEPPERS REMOTE CONTROL
DISPLAY PCB (RECEIVER) + CABLE CONNECT (8-CORE CABLE 1m.)
690840910001
690408040001
690840930001

 

DESCRIPTION P/N
WIRED TYPE
MCXE12-24KB5
MAIN CONTROL BOARD FOR MCX (DEWY) 4 SPEED 1 STEPPER **
DIGITAL LED DISPLAY W/IR RECEIVER + CABLE CONNECT (2-CORE CABLE 4m.)
** Remote  690408040001
690840900001
690416240001
MCXE30-42KB5, MCXE48-60KB
MAIN CONTROL BOARD FOR MCX (DEWY) 4 SPEED 2 STEPPERS **
DIGITAL LED DISPLAY W/IR RECEIVER + CABLE CONNECT (2-CORE CABLE 4m.)
** Remote  690408040001
690840910001
690416240001
FOR MCXE12-42SB5, MCXE48-60SB (IRIS)
MAIN CONTROL BOARD FOR MCXE12-18SB5
MAIN CONTROL BOARD FOR MCXE24-30SB5
MAIN CONTROL BOARD FOR MCXE36-42SB5, MCXE48-60SB
888-240271
888-240272
888-240273
INVERTER BOARD FOR MCXE12-18SB5
INVERTER BOARD FOR MCXE24SB5
INVERTER BOARD FOR MCXE30SB5
INVERTER BOARD FOR MCXE36-42SB5, MCXE48-60SB
888-240267
888-240268
888-240269
888-240270
AUXILARY BOARD FOR MCXE12-18SB5 888-240263
DISPLAY BOARD FOR MCXE-SB(5) 888-240265

 

DESCRIPTION P/N
DIGITAL WIRED DISPLAY FOR MCXE-SB(5) 024-2425
REMOTE HAND SET FOR MCXE-SB(5) 024-2377
FOR MYXA12-42SB5 (IRIS INVERTER)
MAIN CONTROL BOARD FOR MYXA12SB5, MYXA18SB5
MAIN CONTROL BOARD FOR MYXA24SB5 (17122700001398) MAIN CONTROL BOARD FOR MYXA30SB5, MYXA42SB5
MAIN CONTROL BOARD FOR MYXA36SB5
17122700001395
690417200001
17122700001415
17122700001455
INVERTER MODULE BOARD FOR MYXA12SB5, MYXA18SB5 (17122000008562) INVERTER MODULE BOARD MYXA18SB5, MYXA30SB5 (17122000008498) INVERTER MODULE BOARD FOR MYXA42SB5 690420000001
690417250001
17122000008554
DISPLAY PCB (RECEIVER) FOR MYXA12-42SB5 17122700000005
DIGITAL WIRED DISPLAY FOR MYXA12-42SB5 690409500001
REMOTE HAND SET – FOR MYXA–SB5 (17317000000431) 690423820001
FOR TYKA12-30SB, TYKA36-42SD (IRIS INVERTER)
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKA12SB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKA18SB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKA24SB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKA30SB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKA36SD5
17122000018535
17122000034268
17122000034271
17122000034332
17122000037796
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKA42SD5 17122000034330
17122000021908
INVERTER MODULE BOARD FOR TYKA30SB5
INVERTER MODULE BOARD FOR TYKA36SD5
17122000025435
17122000018428
FOR MYXE12-42BB5, MYXE48-60BB (POWERFUL)
MAIN CONTROL BOARD FOR MYXE12-60BB(5) 300002060226
DISPLAY PCB (RECEIVER) FOR MYXE12-60BB(5) 30294000009
DIGITAL WIRED DISPLAY FOR MYXE12-60BB(5) 300001000204
FOR TYKE–BB/BD (POWERFUL)
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE12BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE18BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE24BB5, TYKE30BB5, TYKE36BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE36BD5
300027060570
300027060532
300027060531
300027060778
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE42BD5, TYKE48BD, TYKE60BD 300027060777
300027060577
FILTER BOARD FOR TYKE42BD5, TYKE48BD, TYKE60BD 30223000044

 

DIGITAL THERMOSTAT (FOR TALL FLOOR TYPE)
FOR MCV—AB
DIGITAL WIRED THERMOSTAT W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 10-CORE CABLE 4m.) 024-0415
FOR MCV—BB
DIGITAL WIRED THERMOSTAT W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 10-CORE CABLE 2m.) 024-1039+ 029-0320
FOR HFWB—BB
DIGITAL WIRED THERMOSTAT W/ CONTROL BOX, 3-SPEED FAN, ON-OFF, 220VAC (W/ 10-CORE CABLE 2m.) 024-2061+ 029-0473

TRANE Mini Split and Commercial PCB Control

        

DESCRIPTION P/N
PCB CONTROLLER SET (FOR 4-WAY CASSETTE, ROUND FLOW CASSETE AND 1-WAY CASSETTE TYPE)
FOR MCC—AB ** REMOTE HAND SET P/N : 024-0498-001
PCB CONTROLLER  – FOR MCC—AB ** SIGNAL RECEIVER PCB – FOR MCC—AB
040109040
40109020
FOR CWS ** ใช้คู่กับREMOTE HAND SET P/N : 024-0498-001
PCB CONTROLLER  – FOR CWS03-04 (04-0120-0113100) PCB CONTROLLER  – FOR CWS06-14 (04-0121-0113200) PCB CONTROLLER – FOR CWS16 (04-0420-0000150)
SIGNAL RECEIVER PCB – FOR CWS03-04 (04-0130-0120202A) SIGNAL RECEIVER PCB – FOR CWS06-14 (04-0130-0109020A) SIGNAL RECEIVER PCB – FOR CWS16 (04-0430-0111052A)
Display P/N 690408050001
70-BRD00025
70-BRD00023
690409390001
690419730001
690419720001
690420210001
FOR MCC—1B ** REMOTE HAND SET P/N : 690408040001
PCB CONTROLLER W/ SIGNAL RECEIVER (W/TEMP.+FREZE SENSOR) (W/ 8-CORE CABLE 2m.)  – FOR MCC—1B0RAB**
** FOR MCC—1B0RAA PCB CONTROLLER 024-1117 Remote 690408040001
024-1117
FOR MCC—2B , MCCA–2B, MCCE–2B ** REMOTE HAND SET P/N : 999-0242034 / 999-0242309
CONTROLLER SET FOR MCC5182B0RAA, MCCA182B0RAA, MCCE182B0RAA, MCCE182B0RBA
CONTROLLER SET FOR MCC524-5482B0RAA, MCCA242B0RAA, MCCE242B0RAA, MCCE242B0RBA CONTROLLER SET FOR MCCA30-602B0RAA, MCCE30-602B0RAA,
MCCE30-602B0RBA
DISPLAY PCB (RECEIVER) FOR MCC—2B0RAA, MCCE–2B0RBA
999-36242440
999-36242441
999-36242442
999-0242028
FOR CWS–2 ** REMOTE HAND SET P/N : 999-0242034 / 999-0242309
CONTROLLER SET FOR CWS—2
DISPLAY PCB (RECEIVER) FOR CWS—2
TRANSFORMER FOR CWS—2
999-36242783
999-0242046
999-0242035
FOR CWS–7A (DC MOTOR) REMOTE HAND SET P/N : 024-0498-001
PCB CONTROLLER  – FOR CWS03 7A (04-0120-0113160) PCB CONTROLLER  – FOR CWS04 7A (04-0120-0113161) PCB CONTROLLER  – FOR CWS06 7A (04-0120-0113162) PCB CONTROLLER  – FOR CWS08 7A (04-0120-0113163) PCB CONTROLLER  – FOR CWS10 7A (04-0120-0113164) PCB CONTROLLER  – FOR CWS12 7A (04-0120-0113165 ) PCB CONTROLLER  – FOR CWS14 7A
PCB CONTROLLER  – FOR CWS16 7A (04-0120-0113167)
SIGNAL RECEIVER PCB – FOR CWS03-06 7A (04-0130-0120202A) SIGNAL RECEIVER PCB – FOR CWS08-16 7A (04-0130-0109020A)
690417960001
690422860001
690419660001
690419670001
690420860001
690419710001
04-0120-0113166
690419770001
690419730001
690419720001
FOR MCA/CWAA (1-WAY CASSETTE) **REMOTE HAND SET 690408040001
MAIN CONTROL BOARD FOR MCAE12-60 / CWAA04-14
DISPLAY PCB (RECEIVER) BOARD FOR MCAE12-60 / CWAA04-14
DISPLAY LED WIRED + CABLE CONNECT (2-CORE CABLE 4m.)
024-2254
024-2273
690416240001
FOR MYCE–BB (POWERFUL) REMOTE HAND SET P/N : N/A
Digital Wired Display P/N 300001000204 
MAIN CONTROL BOARD – FOR MYCE12BB5
MAIN CONTROL BOARD – FOR MYCE12-42BB5, MYCE48-60BB FILTER BOARD – FOR MYCE18-42BB5, MYCE48-60BB
DISPLAY BOARD – FOR MYCE12BB5
DISPLAY BOARD – FOR MYCE18-42BB5, MYCE48-60BB
300002060465
300002060224
30221000021
30261016
300001060286
FOR TYKE–BB/BD (POWERFUL)
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE12BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE18BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE24BB5, TYKE30BB5, TYKE36BB5
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE36BD5
300027060570
300027060532
300027060531
300027060778
MAIN CONTROL BOARD FOR TYKE42BD5, TYKE48BD, TYKE60BD 300027060777
300027060577
FILTER BOARD FOR TYKE42BD5, TYKE48BD, TYKE60BD 30223000044
FOR MCW—9B (NEW GENIO/GENIO II)
PCB CONTROLLER – FOR MCW509-5129B5A0 / MCW5129B5B0 (NEW GENIO) (เลิกผลิต) PCB CONTROLLER – FOR MCW5189B5A0 (NEW GENIO)
PCB CONTROLLER – FOR MCW5249B5A0 (NEW GENIO) PCB CONTROLLER – FOR MCW5099B5B0 (GENIO II) PCB CONTROLLER – FOR MCW5129B5C0 (GENIO II) PCB CONTROLLER – FOR MCW5189B5B0 (GENIO II) PCB CONTROLLER – FOR MCW5249B0B0 (GENIO II)
024-0975
024-0908
024-0977
024-1111
024-1112
024-1113
024-1114
FOR MCW—DB (TRIPPLE-E)
MAIN PCB (DIGITAL) MCW509DB5A01 (024-1001)
MAIN PCB (DIGITAL) MCW512,518,524DB5A01 (024-1005) MAIN PCB (DIGITAL) MCW512DB5A11 (024-1336, 1090500141) DISPLAY PCB (DIGITAL) MCW509DB5A01 (024-1041)
DISPLAY PCB (DIGITAL) MCW512,518,524DB5A01 (024-1006) DISPLAY PCB (DIGITAL) MCW512DB5A11 (024-1041)
1090320903
1090500510
690412030001
1090250119
1090500507
1090250119
FOR MCW—BB (BRAVO)
MAIN PCB MCW509BB5A00
MAIN PCB MCW512BB5A00, MCW512BB5A01 (30035565/30135282) MAIN PCB MCW515BB5A00
MAIN PCB MCW518BB5A00
MAIN PCB MCW518BB5A01 (301354531) MAIN PCB MCW524BB5A00
DISPLAY PCB MCW509-518BB5A00, MCW512BB5A01, MCW518BB5A01
DISPLAY PCB MCW524BB5A00
30035563
70-BRD00026
30135453
30135296
70-BRD00036
30135377
30565088
30565017
FOR MCWA–BB (BRAVO INVERTER)
MAIN PCB W/O TRANSFORMER MCWA09BB5A00-MCWA12BB5A00 (30138475) MAIN PCB W/ TRANSFORMER MCWA09BB5A00-MCWA12BB5A00 (30139040) MAIN PCB MCWA18BB5A00 (30138758)
MAIN PCB MCWA24BB5A00 (30148196)
DISPLAY PCB MCWA09BB5A00-MCWA18BB5A00
DISPLAY PCB MCWA24BB5A00 (30565210)
690404240001
690420300001
690404250001
690413010001
30565088
690413020001
FOR TTKA–BB5E00 (BRAVO INVERTER)
MAIN BOARD FOR TTKA09BB5E00 (30148045) MAIN BOARD FOR TTKA12BB5E00 (30148016) MAIN BOARD FOR TTKA18BB5E00 (301389901) MAIN BOARD FOR TTKA24BB5E00 (301388341)
690404280001
690404270001
690404260001
690413060001
DESCRIPTION P/N
FOR MCWE–BB (PASSIO R-32)
MAIN PCB MCWE09GB5A00/AA (30145075) MAIN PCB MCWE12GB5A00/AA (30145074)
MAIN PCB MCWE15GB5A00/01/AB, MCWE18GB5A00/AA (30135000149) MAIN PCB MCWE24GB5A00/AA (30145073)
DISPLAY PCB MCWE09GB5A00/AA, MCWE12GB5A00/AA (300001000070)
DISPLAY PCB MCWE15GB5A00/01/AB, MCWE18GB5A00/AA, MCWE24GB5A00/AA (300001000071)
690412670001
690409870001
690409880001
690409890001
690412270001
690412280001
FOR MYWE–BB (PASSIO INVERTER R-32) MAIN PCB MYWE09GB5A00/AA (300002000182) MAIN PCB MYWE12GB5A00/AA (300002000178) MAIN PCB MYWE18GB5A00/AA (300002000180) MAIN PCB MYWE24GB5A00/AA (300002000181)
DISPLAY PCB MYWE09GB5A00/AA, MYWE12GB5A00/AA (300001000070) DISPLAY PCB MYWE18GB5A00/AA – MYWE24GB5A00 (300001000071)
690418140001
690412300001
690412310001
690412320001
690412270001
690412280001
FOR TYKE–GB5E00 (PASSIO INVERTER R-32)
MAIN BOARD FOR TYKE09GB5E00/AA (300027000159) MAIN BOARD FOR TYKE12GB5E00/AA (300027000122) MAIN BOARD FOR TYKE18GB5E00/AA (300027000120) MAIN BOARD FOR TYKE24GB5E00/AA (300027000131)
 

690418210001
690418220001
690418230001
690418240001

FOR MCWE–RB (JOYFUL R-32)
MAIN BOARD FOR MCWE09RB5A00
MAIN BOARD FOR MCWE12RB5A00
MAIN BOARD FOR MCWE18RB5A00
MAIN BOARD FOR MCWE24RB5A00
DISPLAY BOARD FOR MCWE09-20RB5A00
 

17122000033620
17122000034548
17122000040008
17122000036649
17122000006953

FOR MYWE–RB (JOYFUL INVERTER R-32)
MAIN BOARD FOR MYWE09RB5A00, MYWE12RB5A00
MAIN BOARD FOR MYWE18RB5A00
MAIN BOARD FOR MYWE24RB5A00
DISPLAY BOARD FOR MYWE09RB5A00, MYWE12RB5A00, MYWE18RB5A00
DISPLAY BOARD FOR MYWE24RB5A00
 

17122000045379
17122000045239
17122000040110

17122000045382
17122000022028

FOR TYKE–RB (JOYFUL INVERTER R-32)
MAIN BOARD FOR TYKE09RB5E00, TYKE12RB5E00
MAIN BOARD FOR TYKE18RB5E00
MAIN BOARD FOR TYKE24RB5E00
17222000031957
17222000031417
17222000026151
FOR M C W 5 3 0 6 B
MAIN PCB MCW5306BA00
MAIN PCB MCW5306BA01 / MCW5306B0A10 / MCW5306B5A00 (ET080002) DISPLAY RECEIVER BOARD MCW5306BA00 / MCW5306BA01
DISPLAY RECEIVER BOARD MCW5306B0A10 (ET131) DISPLAY RECEIVER BOARD MCW5306B5A00 (ET142)
ET700
70-BRD00008
ET110
70-BRD00007
70-BRD00027
FOR M C W 5 3 6 6 B
MAIN PCB MCW5366BA00 / MCW5366B0A00 / MCW5366B0A01 (ET080002)
DISPLAY RECEIVER BOARD MCW5366BA00 / MCW5366B0A00 / MCW5366B0A01 (ET142)
70-BRD00008
70-BRD00027
FOR M C W A 3 0 6 B / M C W A 3 6 6 B
MAIN PCB MCWA306B0A00 / MCWA306B5A00 / MCWA366B0A00 (ET1210001) DISPLAY RECEIVER BOARD MCWA306B0A00 (ET131)
DISPLAY RECEIVER BOARD MCWA306B5A00 / MCWA366B0A00 (ET142)
690419470001
70-BRD00007
70-BRD00027
FOR M C W E 3 0 6 B / M C W E 3 6 6 B
MAIN PCB MCWE306B0A00
MAIN PCB MCWE306B5A00 / MCWE366B0A00
DISPLAY RECEIVER BOARD MCWE306B0A00 (ET131)
DISPLAY RECEIVER BOARD MCWE306B5A00 / MCWE366B0A00 (ET142)
ET170011
ET170012
70-BRD00007
70-BRD00027
FOR HWCF03-12
MAIN PCB FOR HWCF03
MAIN PCB FOR HWCF04-12 (ET100005)
DISPLAY RECEIVER BOARD FOR HWCF03-04 (ET090003) DISPLAY RECEIVER BOARD FOR HWCF06-12 (ET080008)
ET1210001
690405380001
690420940001
690419110001
PCB CONTROLLER SET (FOR RAUP)
PCB CONTROLLER with Phase Protector – FOR RAUP**
P/N 024-0920 
024-2042
PCB CONTROLLER SET (FOR CGAT)
CONTROLLER SET FOR CGAT SENSOR TEMPERATURE FOR CGAT 024-1315+ 029-0334+
029-0334-001
024-1319
REMOTE CONTROL
REMOTE HAND SET** – FOR MCX—EB / MCD / MCC—AB / MCC—1B0RAA / MCW—7B / MCW-HA / MCW5306BA00 / CWS / CWS-7A (DC MOTOR) / REPLACE MINI-DISPLAY REMOTE (LCD 6.0)
P/N: 024-0601 
024-0498-001
REMOTE HAND SET** – FOR MCW509-5249B5A0 (NEW GENIO) W/ PLASMA
P/N: 024-0913
70-TERM0003
REMOTE HAND SET – FOR MCX—GB / MCXA–GB / MCXE–GB / MCD / MCC—1B0RAB / MCA / CWAA (024-1064) 690408040001
REMOTE HAND SET W/ PLASMA – FOR MCW509-5249B5B0 / MCW5129B5C0 /
MCW—7B / MCW5306BA01 / MCW5306B0A00 / MCW5306B0A10 / MCW5306B5A00 / MCW5366B0A01 / MCWA306B5 / MCWA306B / MCWA366B / MCWE306B5 / MCWE306B / MCWE366B
024-1065
REMOTE HAND SET – FOR MCW—DB (TRIPLE E) (024-1000) 1090130033
REMOTE HAND SET – FOR MCW509-530SB5 (PREMIO) 203355091323+ 70-OTHR0002
REMOTE HAND SET – FOR MCW509-524BB5A00 , MCW512BB5A01, MCW518BB5A01 (BRAVO) / MCWE09-E24GB5A00 (PASSIO) 30510050
REMOTE HAND SET – FOR MCWA09-A24BB5A00 (BRAVO INVERTER) 30510049
REMOTE HAND SET – FOR MYWE09-E24GB5A00 (PASSIO INVERTER) (30510474) 690412330001

 

DESCRIPTION P/N
REMOTE HAND SET – FOR MCWE / MYWE (JOYFUL / JOYFUL INVERTER) 17317000000113
REMOTE HAND SET – FOR MCC—2B / MCCA–2B, MCCE–2B / CWS—2 (P/N : 999-0242034) 999-0242309
REMOTE HAND SET – FOR HWCF (ET100011) (P/N 024-0498-001) 690407020001
REMOTE HAND SET FOR IRIS MCXE-SB(5) 024-2377
REMOTE HAND SET – FOR IRIS INVERTER MYXA–SB5 (17317000000431) 690423820001
REMOTE HAND SET – FOR POWERFUL SERIES (MYXE, MYCE, MYDE) N/A
SENSOR
FOR MCX (Hi-Command/New Stylus/Cool Plus/Dewy) / MCD / MCC—AB/ MCC—1B / MCW—7B5 / MCAE–AB
TEMPERATURE SENSOR (LENGTH 1 M.) FOR MCX–EB / MCX—GB / MCX—HB / MCXE–KB / MCD / MCC—AB / MCC—1B / MCW—7B5 / MCAE– AB (024-0480)
024-0219-1
FREEZE SENSOR (LEGNTH 1M.) FOR MCX–EB / MCX—GB / MCD / MCC—AB / MCC—1B / / MCW—7B5 / MCAE– AB
FREEZE SENSOR (LENGTH 2.5M.) FOR MCX–HB (COOL PLUS) / MCXE–KB (024-1496)
024-0219-2
70-SENS0046
FOR MCXE–SB (IRIS)
TEMPERATURE SENSOR FOR MCXE-SB(5) FREEZE SENSOR FOR MCXE-SB(5)
888-261511
888-261510
FOR MYXA–SB5 (IRIS INVERTER)
TEMPERATURE SENSOR FOR MYXA12-24SB5
FREEZE SENSOR FOR MYXA12-18SB5
FREEZE SENSOR FOR MYXA24-42SB5
11201007000073
11201007000006
11201007000266
11201007000006
FOR MCC—2B, MCCA–2B, MCCE–2B
TEMPERATURE SENSOR FOR MCC—2B, MCCA–2B, MCCE–2B (70-SENS0069) FREEZE SENSOR FOR MCC—2B, MCCA–2B, MCCE–2B
690383300001
999-0242036
FOR MYDE (POWERFUL)
TEMPERATURE SENSOR FOR MYDE12BB5W00, MYDE18BB5W00, MYDE24BB5W00, MYDE60BB5W00
TEMPERATURE SENSOR FOR MYDE30BB5W00, MYDE36BB5W00-1
TEMPERATURE SENSOR FOR MYDE36BB5W00-3, MYDE42BB5W00, MYDE48BB5W00
FREEZE SENSOR FOR FOR MYDE12BB5W00, MYDE18BB5W00, MYDE24BB5W00, MYDE60BB5W00
FREEZE SENSOR FOR MYDE30BB5W00, MYDE36BB5W00-1
FREEZE SENSOR FOR MYDE36BB5W00-3, MYDE42BB5W00, MYDE48BB5W00
39000191
3900012123
3900012123
390000597
390001921
3900012123
FOR MYXE (POWERFUL)
TEMPERATURE SENSOR FOR MYXE12-42BB500, MYXE48-60BB FREEZE SENSOR FOR FOR MYXE12BB5000, MYXE18BB5000
FREEZE SENSOR FOR FOR MYXE24BB5000, MYXE30BB5000, MYXE36BB5000-3
FREEZE SENSOR FOR FOR MYXE36BB5000-1, MYXE42BB5000, MYXE48BB0000, MYXE60BB0000
3900012123
390001923
3900019204
3900020720G
FOR MYCE (POWERFUL)
TEMPERATURE SENSOR FOR MYCE12BB500
TEMPERATURE SENSOR FOR MYCE18-42BB500, MYCE48-60BB000
FREEZE SENSOR FOR MYCE12BB500
FREEZE SENSOR FOR MYCE18-42BB500, MYCE48-60BB000
39000191
390000453
390001921
39000286
FOR MCW—DB (TRIPPLE-E)
TEMPERATURE SENSOR+FREEZE SENSOR FOR MCW—DB (TRIPPLE-E) (024-1003)
70-SENS0012
FOR MCW—BB / MCWA–BB (BRAVO/BRAVO INVERTER)
TEMPERATURE SENSOR FOR MCW512/518/524BB5A0, MCW512/518BB5A1(BRAVO), MCWA09/A12/A24BB5A00 (BRAVO INVERTER)
TEMPERATURE SENSOR FOR MCW515BB5A0(BRAVO), MCWA18BB5A00 (BRAVO INVERTER)
FREEZE SENSOR FOR MCW512/515/518/524BB5A0, MCW512/518BB5A1 (BRAVO), MCWA09/A12BB5A00 (BRAVO INVERTER)
FREEZE SENSOR FOR MCWA18BB5A00 (BRAVO INVERTER) (390000632) FREEZE SENSOR FOR MCWA24BB5A00 (BRAVO INVERTER) (390000598) TEMPERATURE SENSOR FOR TTKA09BB5E00 (BRAVO INVERTER) (3900030804) TEMPERATURE SENSOR FOR TTKA12BB5E00 (BRAVO INVERTER) (3900030903)
TEMPERATURE SENSOR FOR TTKA18BB5E00, TTKA24BB5E00 (BRAVO INVERTER) (3900030901)
390000451
390000453
390000591
690404290001
690413030001
690404300001
690404320001
690404310001
FOR MCWE–GB / MYWE–GB (PASSIO/PASSIO INVERTER)
TEMPERATURE + FREEZE SENSOR FOR MCWE/MYWE (3900031302)
690412260001
FOR MCWE–GB / MYWE–GB (JOYFUL/JOYFUL INVERTER)
TEMPERATURE SENSOR FOR MCWE12-18RB5, MYW12-24RB5
TEMPERATURE SENSOR FOR MCWE24RB5
FREEZE SENSOR FOR MCWE12-18RB5, MYW12-24RB5
FREEZE SENSOR FOR MCWE24RB5
COMBINATION (TEMP.+PIPE) SENSOR FOR TYKE09-12RB5E00
COMBINATION (TEMP.+PIPE) SENSOR FOR TYKE18RB5E00
TEMPERATURE SENSOR FOR TYKE24RB5E00
PIPE TEMPERATURE SENSOR FOR TYKE24RB5E00
11201007003424
11201007003425
11201007003447
11201007003445
11201011000067
11201011000167
11201007002020
11201007000069
FOR MCW530-5366B / MCWA30-A366B / MCWE30-E366B (HI-WALL 30,000-36,000 BTUH) AND HWCF
TEMPERATURE SENSOR (ET103) FREEZE SENSOR (ET106)
70-SENS0013
70-SENS0014

TRANE Commercial Type Temperature Control –

DESCRIPTION P/N
ROOM II MULTI-STAGE THERMOSTAT*, ON-OFF, POWER SUPPLY 220VAC (FOR ALL TTA/RAUP)
*EXTERNAL SENSOR P/N : 024-0219-1 70-SENS0041
690411070001
MULTI-STAGE DIGITAL THERMOSTAT**, ON-OFF, POWER SUPPLY 220VAC (FOR ALL TTA/RAUP)
** EXTERNAL SENSOR P/N : 024-0219-1 70-SENS0041
024-0495-060
PROPORTIONAL THERMOSTAT FOR WATER COIL
DIGITAL PROPORTIONAL THERMOSTAT** WITHOUT 3-SPEED FAN, 24VAC OUTPUT 0-10VDC
EXTERNAL SENSOR P/N : 024-0219-1  70-SENS0041
70-TERM0012
DIGITAL PROPORTIONAL THERMOSTAT** WITHOUT 3-SPEED FAN, ON-OFF SWITCH, 24VAC OUTPUT
0-10VDC
EXTERNAL SENSOR P/N : 024-0219-1  70-SENS0041
690408290001
DIGITAL PROPORTIONAL THERMOSTAT WITH 3-SPEED FAN, 24VAC, OUTPUT 0-10VDC (W/ 2-CORE CABLE 4m.-No CONNECTOR)
EXTERNAL SENSOR P/N : 024-0219-1 70-SENS0041
690404460001
DIGITAL PROPORTIONAL THERMOSTAT WITH IR RECEIVER AND 3-SPEED FAN, 24VAC, OUTPUT
0-10VDC (W/ 2-CORE CABLE 4m.-No CONNECTOR)
024-0498-001
690417190001
EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR FOR PROPROTIONAL THERMOSTAT 024-0219-1
EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR MODULE FOR PROPROTIONAL THERMOSTAT 70-SENS0041
DIGITAL NETWORK THERMOSTAT (MODBUS RTU RS-485)
DISPLAY LCD WIRE3 TEMPERATURE/HUMIDITY DISPLAY&SENSOR ** 690408710001
MAIN CONTROL ON-OFF/PROPORTIONAL (SELECTABLE) NETWORK THERMOSTAT 1-FAN OR 3-FAN SPEED 24VAC SUPPLY (W/ 2-CORE CABLE 4m.-No CONNECTOR) 690417370001+690408720001

 

Trane Smart Starter Panel

Compatible AHU Model :
TTH060, TTH075, TTH100, TTH120, TTH160, TTH180, TTH210, TTH240
TWE120, TWE160, TWE180, TWE210, TWE240

P/N DESCRIPTION
690402890001 TRANE SMART MOTOR STARTER 0.75 – 5 HP (BUILT-IN MULTI-STAGE ON-OFF THERMOSTAT)
690402900001 REMOTE DISPLAY UNIT FOR TRANE SMART MOTOR STARTER

 

NEW! Trane VSD Smart Starter Panel

Compatible AHU Model : 

TTH100, TTH120, TTH160, TTH180, TTH210, TTH240 , TWE120, TWE160, TWE180, TWE210, TWE240 , TTV250, TTV300, TTV400, TTV500

BDHA34, BDHA40, BDHA50, BDHA60, BDHA70, BDHA80 , BDVA075, BDV090, BDVA120, BDVA150

P/N DESCRIPTION
N/A TRANE VSD SMART STARTER 2-10HP
690402900001 REMOTE DISPLAY UNIT FOR TRANE SMART MOTOR STARTER

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tổng hợp các loại điều khiển và mạch điện của điều hoà máy lạnh Trane”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!